Кратко

Стимулиране на въвеждането за родителите

Стимулиране на въвеждането за родителите

Стимулът за въвеждане е сумата, получена от родителите в отпуск за отглеждане на деца (CCC) и които решат да се върнат на работа, преди отпускът да приключи. По този начин те правят облагаем доход преди датата на изтичане на срока на действие на CCC.

В зависимост от времето на раждане на детето и влизането в CCC има две ситуации:

 • майките, родени преди 31 декември 2010 г., за които се прилага GEO 148/2005, ако се върнат на работа преди края на CCC, получават стимул за въвеждане в размер на 100 леи докато детето навърши 2 години;
 • майките, които са родени след 1 януари 2011 г. (за които се прилага GEO 111/2010), ако са избрали отпуск за отглеждане на деца до една година, но се върнат на работа преди срок, се възползват от стимул вмъкване iв размер на 500 леи докато детето навърши 2 години.

Ако родителите, според GEO 111/2010, са избрали отпуск и месечна помощ за отглеждане на дете до 2 години, дори ако се върнат на работа преди този срок, те няма да могат да се възползват от стимула за въвеждане.
Искането за стимулиране на вмъкването трябва да бъде направено писмено, въз основа на искането и не може да бъде променяно по време на предоставянето на правата. Заявленията за отпускане на стимул за въвеждане се подават в кметството на общината, в града, съответно в секторите на община Букурещ, в радиуса на който кандидатът има местожителство или местожителство.

Необходими документи:

 • заявление (приложение № 6 към ГД No.57 / 2012);
 • документ за самоличност на заявителя (копие и оригинал);
 • акта за раждане на детето, за което се иска правото (копие и оригинал);
 • съдебното решение за възлагане на осиновяването или за възлагане на осиновяването;
 • актове за раждане на всички деца, родени след 1 януари 2006 г. (копие и оригинал);
 • удостоверение за брак (копие и оригинал);
 • семейна книжка (копие и оригинал);
 • типово удостоверение, издадено от работодателя, от което се вижда, че правоимащото лице се е ползвало отпуск по майчинство (преди и след раждането), (периодът е посочен), е направил дохода от заплата облаган с данък върху дохода, съгласно Фискалния кодекс, за 12 месеца преди датата раждане на детето (не се интересува от техния размер) или получаване на доходи понастоящем, като се посочва датата (ден / месец / година) на възобновяване на дейността;
 • картонен релсов файл;
 • за плащане по банкова сметка - извлечение от сметка, открито в B.C.R., ProCredit Bank, Bank Transilvania, Romexterra Bank, B.R.D., Alpha Bank, Piraeus Bank, Raiffeisen Bank, CR Firenze Bank, VOLKSBANK, UniCredit Tiriac Bank, CARPATICA, C.E.C. Банка, ATE Bank, банка Intesa Sanpaolo, Румънската международна банка (RIB), OTP банка, BANCPOST и ING от името на заявителя.

Правата, предоставени от GEO 111/2010, представляващи надбавки и стимулиране за въвеждане, са установени, както следва:

 • започвайки от деня, следващ деня, в който прекратява отпуска по майчинство, ако заявлението се подаде в рамките на 60 работни дни от тази дата;
 • започвайки с датата на раждане на детето, ако заявлението е подадено в рамките на 60 работни дни от тази дата, в случай на лица, които не отговарят на законовите условия за предоставяне на отпуск по майчинство и свързаните с тях надбавки (напр. ситуацията на бащите, които подават преписката за обезщетение) ;
 • започвайки с датата на осиновяване, установяването на настойничеството, настаняването или поверяването, ако заявлението е подадено в рамките на 60 работни дни от датата, на която са одобрени мерките за закрила на детето, или, в зависимост от случая;
 • от датата на подаване на заявлението, за всички останали ситуации, включително за случая, когато заявлението е подадено през сроковете, предвидени в първите три ситуации (например: родителят желае да си вземе отпуск за почивка преди да влезе в отпуск за отглеждане на дете ; заявлението може да бъде подадено след връщане от отпуск).

Изплащане на стимула за вмъкване, предвиден в чл. 7 / GEO 111/2010, се прекратява с деня, следващ този, в който:

 • детето е навършило 2-годишна възраст, съответно 3 години за детето с увреждания;
 • бенефициентът вече не печели данък, подлежащ на облагане с данък и не е в отпуск за отглеждане на детето;
 • настъпила смъртта на детето.

Изплащането на стимула за въвеждане се спира от деня, следващ деня, в който бенефициентът вече не реализира доходи, подлежащи на облагане с данък, и иска отпуск за отглеждане на детето.

Неспазването на законовите задължения към местните бюджети води до спиране на правата за период от 5 месеца, като се започне с правата, свързани с февруари.

Плащането на законовите задължения към местния бюджет води до възобновяване на плащането на правата, като се започне от месеца, следващ месеца, през който е изплатено задължението, включително за дължимите права през периода на спиране.

Бенефициерите на правата предават на териториалната агенция копие от документа, издаден от органа на местната публична администрация, който доказва плащането на задълженията за плащане към местния бюджет.

В ситуацията, в която е настъпило спирането на правата, друго правоимащо лице (другият родител) може да ги поиска, ако отговаря на законовите условия. Тези права ще бъдат предоставени на новия бенефициент от датата на спиране, ако заявлението е подадено в рамките на 60 работни дни от датата, на която е настъпило спирането, съответно от датата на искането, ако заявлението е било подадено след този срок.

Кога става спирането на правата?

а) бенефициентът е лишен от родителски права;

б) бенефициентът е отстранен от упражняването на настойничеството;

в) бенефициентът вече не изпълнява предвидените в закона условия, за да повери детето за осиновяване;

г) бенефициентът вече не изпълнява предвидените в закона условия, за да запази мярката за настаняване;

д) бенефициентът изпълнява присъда, лишена от свобода или е в превантивен арест за период над 30 дни;

е) детето е изоставено или прието в публична или частна институция;

ж) бенефициентът е починал;

з) в случай че бенефициентът вече не изпълнява следните условия:

 • е румънски гражданин, чужденец или лице без гражданство;
 • според закона си е местоживеене или пребиваване на територията на Румъния;
 • пребивава в Румъния заедно с детето / децата, за които той иска правата и отговаря за отглеждането и грижата за него.

i) бенефициентът реализира данък, подлежащ на облагане с данък, и детето не е навършило една година, съответно 3 години за детето с увреждане;

й) се установява, че за 3 последователни месеца пощенските поръчки се връщат;

к) плащането на стимула за включване се спира от деня, следващ деня, в който бенефициентът вече не печели облагаем доход и иска отпуск за отглеждане на детето - ситуацията е благоприятна за родителя, който има риск да бъде уволнен поради фалита на компанията, например; той / тя ще може да кандидатства за преназначаване на CCC, докато детето навърши 2 години, съответно на 3 години, в случай на дете с увреждане.

Правата, предоставени от GEO 111/2010, не могат да бъдат приложени (само с цел възстановяване на сумите, погрешно получени съгласно това заглавие) и не подлежат на облагане. Също така задължителните социални вноски, установени от закона, не се дължат.
Работодателят е забранен да разпорежда прекратяване на работни или служебни отношения в случай на служител / служител, който е в изплащането на стимула за въвеждане, за период от 6 месеца след окончателното му връщане в звеното.
Забраната не спира в случай на несъстоятелност, прекратяване или съдебна реорганизация. Неспазването на тези принципи за уволнение причинява акта, с който се нарежда уволнението, да бъде засегнат от абсолютна нищожност. Съдът разпорежда решението за уволнение да бъде отменено, ако то е извършено своевременно или незаконно и ще задължи работодателя да изплати обезщетение, равно на индексираните, увеличени и актуализирани заплати, заедно с другите права, от които служителят би се възползвал.

Също така, страните ще бъдат преместени в предишната ситуация на издаване на акта за уволнение. Ако обаче служителят не поиска това, индивидуалният трудов договор ще бъде прекратен по право към датата на окончателното и неотменимо задържане на съдебното решение.

Можете да разговаряте с майките си от Copilul.ro общност за всички въпроси, които имате във връзка с отпускането на надбавка за растеж на детето и стимула за въвеждане в темата „Обезщетение за растеж на детето 2012“ във форума.

Статията е написана от Кристина, модератор на секцията „Правни съвети“ на форума. Ако имате въпроси относно помощите за отглеждане на деца, можете да влезете във форума и да зададете въпроси.

Тагове Родителски права Детска надбавка за растеж 2012 г. Помощ за растеж на деца Стимулиране на вкарването Приходи за надбавки Законодателство Защита за растеж на деца 2011