Коментари

Права на пациента

Права на пациента


Закон №. 46 от 21.01.2003 г. относно правата на пациента,
Официален монитор № 51 от 29.01.2003г
Румънският парламент приема настоящия закон.
ГЛАВА I - Общи разпоредби
Член 1
За целите на този закон:
а) пациент означава здравият или болен човек, който използва здравните услуги;
б) под дискриминация се разбира разликата между лица в сходни ситуации въз основа на раса, пол, възраст, етническа принадлежност, национален или социален произход, религия, политически възможности или лична неприязън;
в) „здравеопазване“ означава медицински услуги, обществени услуги и услуги, свързани с медицинския акт;
г) под медицинска намеса се разбира всеки преглед, лечение или друг медицински акт с цел превантивна, терапевтична или рехабилитационна диагноза;
д) под терминална грижа означава грижата, предоставяна на пациент с наличните средства за лечение, когато вече не е възможно да се подобри фаталната прогноза на болестното състояние, както и грижите, предоставяни в близост до смъртта.
Член 2
Пациентите имат право на най-висококачествената медицинска помощ, с която разполага компанията, в съответствие с човешките, финансовите и материалните ресурси.
Член 3
Пациентът има право да бъде уважаван като човек, без никаква дискриминация.

ГЛАВА II - Право на пациента на медицинска информация


Член 4
Пациентът има право да бъде информиран за наличните медицински услуги и как да ги използва.
Член 5
(1) Пациентът има право да бъде информиран за самоличността и професионалния статус на доставчиците на здравни услуги.
(2) Хоспитализираният пациент има право да бъде информиран за правилата и обичаите, които трябва да спазва по време на хоспитализацията.
Член 6
Пациентът има право да бъде информиран за своето здравословно състояние, за предложените медицински интервенции, за потенциалните рискове от всяка процедура, за съществуващите алтернативи на предложените процедури, включително неизпълнението на лечението и неспазването на медицинските препоръки, както и за данните за диагнозата и прогноза.
Член 7
Пациентът има право да реши дали желае да бъде информиран, ако предоставената от лекаря информация би му причинила страдание.
Член 8
Информацията се оповестява на пациента на уважителен, ясен език с минимизиране на специализираната терминология; В случай, че пациентът не знае румънски език, информацията ще бъде предадена на майчиния или на езика, който той знае, или, според случая, ще се търси друга форма на комуникация.
Член 9
Пациентът има право изрично да поиска да не бъде информиран и да избере друг човек, който да бъде информиран на негово място.
Член 10
Роднините и приятелите на пациента могат да бъдат информирани за развитието на изследванията, диагнозата и лечението със съгласието на пациента.
Член 11
Пациентът има право да поиска и да получи друго лекарско мнение.
Член 12
Пациентът има право да поиска и да получи, след изписване, писмено резюме на изследванията, диагнозата, лечението и грижите, предоставени по време на периода на хоспитализация.

ГЛАВА III - Съгласие на пациента относно медицинска намеса


Член 13
Пациентът има право да откаже или спре медицинска намеса, като поема писмено отговорността за своето решение; последиците от отказ или спиране на медицинска документация трябва да бъдат обяснени на пациента.
Член 14
Когато пациентът не може да изрази волята си, но се изисква спешна медицинска намеса, медицинският персонал има право да приспадне съгласието на пациента от по-ранно изразяване на волята му.
Член 15
Ако пациентът се нуждае от спешна медицинска намеса, съгласието на законния представител вече не се изисква.
Член 16
Ако е необходимо съгласието на законния представител, пациентът трябва да бъде включен в процеса на вземане на решения, доколкото позволява способността му да разбира.
Член 17
(1) В случай че доставчиците на медицински услуги считат, че интервенцията е в интерес на пациента и законният представител откаже да даде съгласието си, решението се отказва пред специализирана арбитражна комисия.
(2) Арбитражната комисия се състои от 3 лекари за пациенти, приети в болници и 2 лекари за амбулаторни пациенти.
Член 18
Съгласието на пациента е задължително за събиране, съхранение, употреба на всички биологични продукти, взети от тялото му, за да се установи диагнозата или лечението, с което той е съгласен.
Член 19
Съгласието на пациента е задължително в случай на неговото участие в клиничното медицинско образование и в научните изследвания. Лицата, които не са в състояние да изразят волята си, не могат да бъдат използвани за научни изследвания, освен със съгласието на законния представител и ако изследването е направено в интерес на пациента.
Член 20
Пациентът не може да бъде сниман или заснет в медицинско отделение без негово съгласие, освен ако изображенията са необходими за диагностициране или лечение и за да се избегне подозрение за медицинска повреда.

ГЛАВА IV - Право на поверителност на информацията и личния живот на пациента


Член 21
Цялата информация относно състоянието на пациента, резултатите от изследванията, диагнозата, прогнозата, лечението, личните данни са поверителни дори след смъртта му.
Член 22
Поверителна информация може да бъде предоставена само ако пациентът изрично даде съгласието си или ако законът изрично го изисква.
Член 23
В случай, че информацията е необходима на други акредитирани доставчици на здравни услуги, участващи в лечението на пациента, съгласието вече не се изисква.
Член 24
Пациентът има достъп до лични медицински данни.
Член 25
(1) Всяка смес в личния, семеен живот на пациента е забранена, освен в случаите, когато тази намеса влияе положително на поставената диагноза, лечение или грижи и само със съгласието на пациента.
(2) Изключения се считат в случаите, когато пациентът представлява опасност за себе си или за общественото здраве.

ГЛАВА V - Права на пациента в областта на репродукцията


Член 26
Правото на живот на жената преобладава, ако бременността е основен и непосредствен рисков фактор за
живот на майката.
Член 27
Пациентът има право на информация, образование и услуги, необходими за развитието на нормален сексуален живот и репродуктивно здраве, без никаква дискриминация.
Член 28
(1) Правото на жената да решава дали да има или не е гарантирано, освен в случаите, предвидени в чл. 26.
(2) Пациентът чрез здравните служби има право да избере най-безопасните методи за здравето на репродукцията.
(3) Всеки пациент има право на ефективни и безрискови методи за планиране на семейството.

ГЛАВА VI - Права на пациента на лечение и медицински грижи


Член 29
(1) Ако доставчиците са задължени да прибягват до подбора на пациенти за определени видове лечение, които се предлагат в ограничен брой, изборът се извършва само въз основа на медицински критерии.
(2) Медицинските критерии за подбор на пациенти за определени видове лечение се разработват от Министерството на здравеопазването и семейството в срок до 30 дни от датата на влизане в сила на този закон и се оповестяват публично.
Член 30
(1) Медицинските интервенции върху пациента могат да се извършват само при наличие на необходимите условия за дарение и акредитиран персонал.
(2) С изключение на разпоредбите на ал. (1) аварийни ситуации при екстремни ситуации.
Член 31
Пациентът има право на терминална помощ, за да умре по достойнство.
Член 32
Пациентът може да се възползва от подкрепата на семейството, приятелите, духовната подкрепа, материал и съвети по време на цялата медицинска помощ. По желание на пациента, доколкото е възможно, ще се създаде среда за грижа и лечение възможно най-близка до семейната.
Член 33
Хоспитализираният пациент също има право на медицински услуги, предоставяни от акредитиран лекар извън болницата.
Член 34.
(1) Медицинският или немедицинският персонал на санитарните възли няма право да подлага пациента на каквато и да е форма на натиск, за да го определи да го възнаграждава различно от предвиденото в законовите разпоредби за плащания в съответното звено.
(2) Пациентът може да предложи на служителите или звеното, където са полагани допълнителни плащания или дарения, в съответствие със закона.
Член 35
(1) Пациентът има право на непрекъсната медицинска помощ до подобряване на здравословното си състояние или до оздравяване.
(2) Непрекъснатостта на грижите се осигурява от сътрудничеството и партньорството между различните обществени и непублични медицински, болнични и амбулаторни отделения, специализирана или обща медицина, предлагани от лекари, среден персонал или друг квалифициран персонал. След изписването пациентите имат право на достъпни услуги в общността.
Член 36
Пациентът има право да се възползва от спешна медицинска помощ, спешна стоматологична помощ и фармацевтични услуги, в непрекъсната програма.

ГЛАВА VII - Санкции


Член 37
Неспазването от медицинския персонал на поверителността на данните за пациента и конфиденциалността на медицинския документ, както и на другите права на пациента, предвидени в този закон, привлича, според случая, дисциплинарната, конвенционалната или наказателната отговорност според законовите разпоредби.

ГЛАВА VIII - Преходни и заключителни разпоредби


Член 38
(1) Здравните власти ежегодно издават доклади за спазването на правата на пациента, сравнявайки ситуациите в различните региони на страната, както и съществуващата ситуация с оптимална.
(2) Доставчиците на медицински услуги са длъжни да покажат на видимо място свои собствени стандарти съгласно нормите на правоприлагането.
(3) В срок от 90 дни от датата на влизане в сила на този закон Министерството на здравеопазването и семейството разработва правилата за неговото прилагане, които се публикуват в Официален вестник на Румъния, част I.
Член 39
Настоящият закон влиза в сила 30 дни от датата на публикуване в Официален вестник на Румъния, част I.
Член 40.
Към датата на влизане в сила на този закон се прилага чл. 78, 108 и 124 от Закон 3/1978 за осигуряване здравето на населението, публикуван в Официален бюлетин, част I, бр. 54 от 10 юли 1978 г., както и всички други противоречащи разпоредби.